Peilių civilinės apyvartos teisinis reglamentavimas

Įstatymo tekstas (aktualus nuo 2024-01-01)
Įstatymo tekstas anglų kalba en.jpg
Įstatymo tekstas rusų kalba ru.jpg

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS (IŠTRAUKA)

2002 m. sausio 15 d. Nr. IX-705
Vilnius

PIRMAS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis

1. Šio įstatymo tikslas – reglamentuoti ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų apyvartą siekiant užtikrinti žmogaus, visuomenės ir valstybės saugumą.

2. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų klasifikavimo į kategorijas nuostatas, ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų apyvartos ir apyvartos kontrolės teisinius pagrindus ir subjektų, kurių veikla susijusi su ginklais ir šaudmenimis, teises ir pareigas.
3. Šio įstatymo nuostatos netaikomos:
1) branduoliniams, cheminiams, biologiniams ar kitokiems masinio naikinimo ginklams;
2) daiktams ir įrenginiams, kurių konstrukcija ar įranga nėra skirta naudoti juos kaip ginklus, bet jie gali būti naudojami kaip ginklai;
3) ginklams, kurių sviedinio kinetinė energija yra iki 2,5 J;
4) startiniams įtaisams;
5) sportui skirtiems lankams ir jų strėlėms;
6) karinei technikai ir jos įrangai;
7) pirotechnikos priemonėms ir jų paleidimo įtaisams;
8) civilinėje apyvartoje naudojamiems sprogmenims;
9) sprogstamosioms medžiagoms.
4. Daiktų ir įrenginių modelius ginklams ir konkrečiai jų kategorijai priskiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) arba jos įgaliotos institucijos sudaryta ekspertų komisija.
5. Specialaus statuso subjektų veiklai, susijusiai su ginklų apyvarta, galioja jų veiklą reglamentuojantys įstatymai, išskyrus šio įstatymo nustatytus atvejus.
6. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.
[ ... ]

 7 straipsnis. Draudžiami ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys
[...]
3.  Civilinėje apyvartoje draudžiami:
[...]
7) kastetai, blakštai, mėtomosios žvaigždės ir kiti šaltieji smogiamojo ir svaidomojo pobūdžio ginklai, neturintys ūkinės ar buitinės paskirties;

8) elektros šoko įtaisai su iššaunamosiomis adatomis, lanksčiais laidais sujungtomis su aukštosios įtampos elektros energijos šaltiniu, išskyrus atvejus, kai juos naudoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos, atliekančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.
4. Civilinėje apyvartoje draudžiami šaltieji ginklai su automatiškai (veikiant tampriam elementui ar gravitacijos jėgai) iššokančia ar atsilenkiančia geležte, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
1) iššokanti ar atsilenkianti geležtė yra ilgesnė kaip 8,5 cm;
2) geležtė per vidurį yra siauresnė kaip 14 proc. jos ilgio;
3) geležtė paaštrinta iš abiejų pusių.
[...]


EKSPERTŲ KOMISIJA DAIKTŲ IR ĮRENGINIŲ MODELIŲ GINKLAMS, GINKLŲ PRIEDĖLIAMS, ŠAUDMENIMS, JŲ DALIMS IR KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI PRISKIRTI

SPRENDIMAS
DĖL DAIKTŲ IR ĮRENGINIŲ MODELIŲ PRISKYRIMO GINKLAMS, GINKLŲ PRIEDĖLIAMS, ŠAUDMENIMS, JŲ DALIMS IR KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI

2020 m. spalio 19 d. Nr. 5-IN-1
Vilnius

4. Nustatyti, kad D kategorijai priskiriami šie ginklai, šaudmenys, jų dalys:
<...>
4.5. šaltieji ginklai:
4.5.1. kardai, kalavijai, durklai, stiletai, durtuvai, špagos;
4.5.2. koviniai kirviai, alebardos, koviniai dalgiai, kovinės ietys, kovinės šakės;
4.5.3. mėtomieji peiliai, mėtomieji durklai;
4.5.4. koviniai spragilai, nunčakai;
4.5.5. kuokos ir vėzdai;
4.5.6. kietojo metalo teleskopinės lazdos;
4.5.7. guminės lazdos, turinčios kietojo metalo šerdį;
4.5.8. plastikinės lazdos;
4.5.9. tonfos;
<...>
5. Nustatyti, kad ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims nepriskiriami šie ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys:
<...>
5.5. žuvies dorojimo, turistiniai, medžiokliniai, koviniai, vadinamieji išgyvenimo (angl. survival) peiliai, išskyrus peilius, atitinkančius Įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus;
5.6. sportinės, ūkinės ir buitinės paskirties įrankiai bei įrenginiai;
<...>
5.12. šaltųjų ginklų imitacijos, atitinkančios toliau išvardytus kriterijus:
5.12.1. Gamyboje panaudotos medžiagos (metalai, plastmasės ir kita), neužtikrinančios gaminio, kaip ginklo, kovinių savybių.
5.12.2. Gaminių, imituojančių ginklus su ilga geležte (kardus, kalavijus ir kita) ir pagamintų iš koviniams ginklams gaminti naudojamų medžiagų, geležtės koto tvirtinimas su rankena yra žymiai susilpnintas:
5.12.2.1. Koto sandūros su geležte vietoje sumažintas koto skerspjūvis.
5.12.2.2. Tvirtinti panaudotos trapios medžiagos, užtikrinančios, kad gaminys suirs, jeigu bus bandoma panaudoti jį kaip ginklą.
5.12.3. Dekoratyviniais ir suvenyriniais gaminiais laikomi perdirbti koviniai ginklai su ilga geležte. Kotas jo sandūros su geležte vietoje yra pakankamai giliai skersai įpjautas. Ši įpjova turi kirsti koto ašinę liniją, o jos gylis turi užtikrinti, kad gaminys suirs, jeigu bus bandoma panaudoti jį kaip ginklą.
5.12.4. Dekoratyvinio ar suvenyrinio gaminio geležtės kietumas turi būti mažesnis kaip 25 HRC (išskyrus šio sprendimo 5.12.2 ir 5.12.3 papunkčiuose nurodytus atvejus).
5.12.5. Sumažinto mastelio dekoratyviniai ir suvenyriniai gaminiai gali būti pagaminti iš tų pačių medžiagų kaip ir imituojami ginklų pavyzdžiai, tačiau gaminio dydis turi būti toks, kad būtų visiškai pašalintos jo kovinės savybės.
5.12.6. Padidinto mastelio dekoratyviniai ir suvenyriniai gaminiai gali būti pagaminti iš tų pačių medžiagų kaip ir imituojami ginklų pavyzdžiai, tačiau gaminio dydis turi būti toks, kad būtų visiškai pašalinta galimybė panaudoti jį kaip ginklą (hipertrofuoti matmenys lemia ginklo laikymo nepatogumą, jo padidintą masę).
<...>Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti pirmininkas                                                     
Mindaugas Akelaitis
 
 
Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti sekretorius                                        
Vytautas Jurkevičius

 


EKSPERTŲ  KOMISIJOS DAIKTŲ,  ĮRENGINIŲ  MODELIAMS  GINKLAMS BEI  KONKREČIAI  JŲ  KATEGORIJAI  PRISKIRTI 2011 m. KOVO 24 d. posėdžio  PROTOKOLO IŠRAŠAS

Negalioja nuo 2020-10-19

NUTARTA: [...]

20. D kategorijos šaltiesiems ginklams priskiriami:
20.1. kardai, kalavijai, durklai, stiletai, durtuvai, špagos;
20.2. koviniai kirviai, alebardos, koviniai dalgiai, kovinės ietys, kovinės šakės;
20.3. mėtomieji peiliai;
20.4. koviniai spragilai, nunčakai;
20.5. kuokos ir vėzdai;
20.6. kieto metalo teleskopinės lazdos;
20.7. guminės lazdos, turinčios kieto metalo šerdį;
20.8. plastikinės lazdos;
20.9. tonfos.
21. Nustatyti tokius kriterijus, kuriuos atitinkantys daiktai nėra priskiriami šaltiesiems ginklams, o yra jų imitacijos:
21.1. gamyboje panaudotos medžiagos (metalai, plastmasės ir kt.), neužtikrinančios gaminio kaip ginklo kovinių savybių;
21.2. gaminių, imituojančių ginklus su ilga geležte (kardus, kalavijus ir kt.) ir pagamintų iš koviniams ginklams gaminti naudojamų medžiagų, geležtės koto tvirtinimas su rankena yra ženkliai susilpnintas:
21.2.1. koto sandūros su geležte vietoje sumažintas koto skerspjūvis;
21.2.2. tvirtinimui panaudotos trapios medžiagos, užtikrinančios, kad gaminys suirs, jeigu bus bandoma panaudoti jį kaip ginklą;
21.3. dekoratyviniais ir suvenyriniais gaminiais laikomi perdirbti koviniai ginklai su ilga geležte, kurių kotas jo sandūros su geležte vietoje yra pakankamai giliai skersai įpjautas. Ši įpjova turi kirsti koto ašinę liniją, o jos gylis turi garantuoti, kad gaminys suirs, jeigu bus bandoma panaudoti jį kaip ginklą;
21.4. dekoratyvinio ar suvenyrinio gaminio geležtės kietumas turi būti mažesnis kaip 25 HRC (išskyrus 21.2 ir 21.3 punktuose nurodytus atvejus);
21.5. sumažinto mastelio dekoratyviniai ir suvenyriniai gaminiai gali būti pagaminti iš tų pačių medžiagų, kaip ir imituojami ginklų pavyzdžiai, tačiau gaminio dydis turi būti toks, kad būtų visiškai pašalintos jo kovinės savybės;
21.6. padidinto mastelio dekoratyviniai ir suvenyriniai gaminiai gali būti pagaminti iš tų pačių medžiagų, kaip ir imituojami ginklų pavyzdžiai, tačiau gaminio dydis turi būti toks, kad būtų visiškai pašalinta galimybė panaudoti jį kaip ginklą (hipertrofuoti matmenys lemia ginklo laikymo nepatogumą, jo padidintą masę).
[...]
23. Ginklams nepriskiriami:
[...]
23.5. žuvies dorojimo, turistiniai, medžiokliniai, koviniai, „išgyvenimo“ („survival“) peiliai, išskyrus peilius, atitinkančius Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus
23.6. sportinės, ūkinės bei buitinės paskirties įrankiai bei įrenginiai;
23.7. templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga yra mažesnė negu 200 N;
23.8. guminės lazdos;
[...]
 
KOMISIJOS PIRMININKAS                                          GINTAUTAS MIŠEIKIS

 

-----------------------
 

 

GIKO peiliai

Peiliai.net

peiliai_net

Ginalas

Ginalas-100x100px.jpg 

galandimo-paslaugos.jpg

Foruminis-peilis

view counter

view counter
Sužinokite daugiau
view counter

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

view counter
  © 2024 Peilininkų asociacija  
hostingas su 10% nuolaida