PEILININKŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

I SKIRSNIS
BENDROJI DALIS

1.1. Peilininkų asociacija (toliau „asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacija veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Asociacijų bei kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir savo įstatus.
1.2. Asociacijos pavadinimas - Peilininkų asociacija.
1.3. Teisinė forma - asociacija.
1.4. Asociacija atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Asociacija neatsako pagal asociacijos nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal asociacijos prievoles. Asociacija turi bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.
1.5. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
1.6. Asociacija įsteigta neribotam veiklos laikui. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.7. Asociacijos buveinė: Karaliaučiaus g. 5-41, Vilnius, Lietuvos Respublika.

II SKIRSNIS
ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

2.1. Asociacija veikia peilių gamybos, prekybos, kolekcionavimo ir praktinio naudojimo srityse, taip pat kultūros, švietimo, sporto srityse.
2.2. Asociacijos veiklos tikslai:
1) suburti peilininkus, t.y. peilius gaminančius, kolekcionuojančius, peiliais prekiaujančius ar kitaip su peilininkyste susijusius asmenis, jų veiklos problemoms spręsti;
2) atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose asociacijos narių interesus;
3) teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą asociacijos nariams;
4) platinti informaciją apie asociacijos veiklą, plėtoti ir palaikyti ryšius su kitais peilininkais Lietuvoje bei užsienyje;
5) skatinti peilių gamybą ir prekybą Lietuvoje, rengti viešas diskusijas, publikacijas ir paskaitų visuomenei ciklus propaguojant tinkamą peilių panaudojimą bei naujoves peilininkystės srityse;
6) rūpintis tautinio peilininkystės paveldo išsaugojimu, rengti teminius seminarus, parodas ir kitus renginius Lietuvoje bei organizuoti asociacijos ir jos narių dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose;
7) padėti asociacijos nariams organizuoti turiningą laisvalaikio praleidimą.
2.3. Asociacijos veiklos rūšys (EVRK
red. 2):
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas (18);
- Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba (25.71);
- Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba (32.12);
- Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.5);
- Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.6);
- Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.7);
- Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.9);
- Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (56.10);
- Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1);
- Posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
- Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);
- Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
- Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
- Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla (94.1);
- Kitų narystės organizacijų veikla (94.9).
2.4. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
2.5. Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
2.6. Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis asociacijos veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
2.7. Asociacijos pinigus, gautus kaip parama, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą asociacija naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
2.8. Asociacijoje kuriami padaliniai (klubai), kuriuose pagal interesus buriasi peilininkyste besidomintys asmenys. Klubuose vykdomos klubo narių švietimo, mokymo ir laisvalaikio organizavimo programos. Klubų įkūrimo ir veiklos tvarką nustato asociacijos valdyba. Klubai neturi filialo (atstovybės) statuso.

III SKIRSNIS
ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs asmenys ir juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
3.2. Asociacijos narys turi tokias teises:
1) dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime su sprendžiamuoju balsu;
2) naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis, dalyvauti asociacijos ir jos klubų veikloje;
3) susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4) teikti siūlymus dėl asociacijos veiklos;
5) bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
6) kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.
3.3. Asociacijos buveinėje turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.
3.4. Asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų ir kitų asociacijos vidaus veiklos dokumentų, vykdyti asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir asociacijos valdybos sprendimus, tausoti asociacijos turtą, sumokėti kasmetinį nario mokestį.
3.5. Už ypatingus nuopelnus asociacijai visuotinio narių susirinkimo sprendimu, asociacijos nariui ar kitam asmeniui gali būti suteiktas asociacijos nario garbės vardas. Asociacijos garbės narys nemoka asociacijos nario mokesčių.
3.6. Asociacijos stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama atskiru dokumentu visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IV SKIRSNIS
ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

4.1. Asociacijos nariu yra asmuo, raštu pareiškęs norą tapti asociacijos nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius asociacijos valdybos sprendimu.
4.2. Asociacijos narys turi teisę laisvai išstoti iš asociacijos, prieš 15 dienų pateikęs rašytinį prašymą asociacijos valdybai, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus asociacijai ir su ja atsiskaitęs.
4.3. Asociacijos narystė gali pasibaigti asociacijos valdybos sprendimu, jeigu nustatoma, kad:
1) narys nemoka nario mokesčio daugiau kaip 1 metus;
2) narys užsiima veikla, kuri asociacijos valdybos nuomone yra žalinga ir prieštaraujanti asociacijos tikslams, šiems įstatams ar asociacijos vidaus veiklos dokumentams;
3) narys mirė ar pripažįstamas neveiksniu;
4) kitais atvejais asociacijos valdybai pripažinus esant svarbų pagrindą asociacijos nario narystei asociacijoje panaikinti.

V SKIRSNIS
ASOCIACIJOS Organai

5.1. Asociacija įgyja civilinės teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.
5.2. Asociacija turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą - valdybą ir vienasmenį valdymo organą - pirmininką.

VI SKIRSNIS
VISUOTINIS ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
1) keisti asociacijos įstatus;
2) rinkti ir atšaukti asociacijos valdybos narius ir jos pirmininką;
3) nustatyti asociacijos narių stojamųjų įnašų narių mokesčių dydį bei mokėjimo tvarka;
4) tvirtinti asociacijos valdybos parengtą metinę asociacijos veiklos ataskaitą;
5) tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, priimti nutarimą dėl lėšų panaudojimo sąmatų tvirtinimo;
6) rinkti asociacijos audito įmonę (auditorių) ir ją atšaukti; nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas dydį ir tvarką;
7) priimti sprendimus dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
8) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
9) priimti nutarimus kitais Asociacijų įstatymu visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais.
6.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6.3 Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia valdybą per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 asociacijos narių arba asociacijos valdybos sprendimu.
6.4. Visuotinį narių susirinkimą šaukia asociacijos valdyba, pranešdama apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę kiekvienam asociacijos nariui raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu, likus ne mažiau kaip 15 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Jeigu visi asociacijos nariai raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.
6.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ asociacijos narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šio skirsnio 6.4. straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.
6.6. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šių įstatų 6.7. straipsnyje nustatytus atvejus.
6.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl asociacijos įstatų keitimo, dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
6.8. Narys, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“. Tokie pranešimai įskaitomi į visuotinio narių usirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui.
6.9. Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius pasirašo vykusio visuotinio narių susirinkimo protokolą ir narių registravimo sąrašą.

VII SKIRSNIS
ASOCIACIJOS VALDYMAS

7.1. Asociacijos valdymo organai yra: kolegialus valdymo organas - asociacijos valdyba ir vienasmenis valdymo organas - asociacijos pirmininkas.
7.2. Asociacijos valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas. Valdybą sudaro trys nariai. Valdyba renkama 4 metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.
7.3. Asociacijos valdybos veiklai vadovauja asociacijos valdybos pirmininkas, kuris taip pat yra ir asociacijos pirmininkas. Valdybą ir jos pirmininką (kuris taip pat yra asociacijos pirmininkas) iš valdybos narių tarpo 4 (ketverių) metų laikotarpiui skiria (renka) visuotinis narių susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas asociacijos narys turi vieną balsą. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai.
7.4. Valdybos nariai iš savo tarpo renka asociacijos iždininką.
7.5. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – asociacijos nariai ir asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Valdybos nario, pirmininko (asociacijos pirmininko) ir iždininko kadencijų skaičius neribojamas.
7.6. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius, asociacijos pirmininką, nesibaigus jų kadencijai.
7.7. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs asociacijos valdybą ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
7.8. Asociacijos valdyba, asociacijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais asociacijos vidaus veiklos dokumentais.
7.9. Asociacijos valdybos funkcijos:
1) laiku rengti asociacijos narių visuotinius susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie asociacijos veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti;
2) šių įstatų nustatyta tvarka priimti ir šalinti asociacijos narius;
3) nustatyti bei įgyvendinti asociacijos veiklos programą;
4) analizuoti asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo rezultatus;
5) priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, tvirtinti jų nuostatus, skirti ir atšaukti filialo ir atstovybės vadovus;
6) priimti sprendimus dėl asociacijos turto įkeitimo, garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą Asociacijų įstatymo numatyta tvarka;
7) priimti sprendimus skolintis pinigų iš kredito įstaigų;
8) priimti sprendimus tvarkyti asociacijos finansus ir turtą, atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose;
9) užtikrinti asociacijos duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
10) spręsti kitus asociacijai svarbius klausimus.
7.10. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
7.11. Asociacijos valdyba pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
1) informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus;
2) asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
3) asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
4) samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
7.12. Esant santykiams su kitais asmenimis, asociacijos vardu vienasmeniškai veikia asociacijos pirmininkas, kuris taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu. Asociacijos pirmininkas šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:
1) vykdyti visuotinio narių susirinkimo ir asociacijos valdybos nutarimus, spręsti jam pavestus kitus finansinius ir organizacinius klausimus;
2) organizuoti visuotinio narių susirinkimo ir asociacijos valdybos nustatytų konkrečių uždavinių vykdymą;
3) kartu su asociacijos iždininku tvarkyti asociacijos finansus, atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose;
4) tvarkyti asociacijos turtą, asociacijos vardu sudaryti sandorius bei atstovauti asociacijai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybinėse institucijose, teisme, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
5) asociacijos vardu sudaryti bei keisti ir nutraukti darbo sutartis su asociacijos darbuotojais;
6) organizuoti viešos informacijos paskelbimą;
7) imtis priemonių asociacijos turto apsaugai, normalių ir sveikų darbo sąlygų sukūrimui;
8) spręsti kitus asociacijos veiklos klausimus.
7.13. Asociacijos iždininkas atsako už ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą apskaitoje ir finansinės atskaitomybės sudarymą, kasos darbo organizavimą, kasos operacijų atlikimą ir įforminimą, kartu su valdybos pirmininku tvarko asociacijos finansus, atidaro ir uždaro asociacijos sąskaitas bankuose.
7.14. Už asociacijos valdybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia asociacijos narių visuotinis susirinkimas.

VIII SKIRSNIS
FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

8.1. Asociacijas turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal asociacijos prievoles. Filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
8.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima asociacijos valdyba. Asociacijos filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina asociacijos valdyba.
8.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima asociacijos valdyba savo sprendimu.

IX SKIRSNIS
Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka; Asociacijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

9.1. Asociacijos narys, pateikęs rašytinį prašymą valdybai, turi teisę susipažinti su visais asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie asociacijos veiklą. Valdyba privalo sudaryti galimybę asociacijos nariui susipažinti su prašoma informacija ir (ar) dokumentais ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos.
9.2. Asociacijos pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu visuotiniu narių susirinkimu, šio susirinkimo nutarimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti asociacijos nariai, siunčiami nariams raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu.
9.3. Asociacijos pranešimai ir informacija, su kuria pagal įstatymus turi susipažinti kiti asmenys (nesantys asociacijos nariais), siunčiami laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to juos išsiunčiant laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Šiame straipsnyje nurodyti pranešimai taip pat gali būti skelbiami nacionaliniame dienraštyje „Lietuvos rytas“.
9.4. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka asociacijos valdyba.
9.5. Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako asociacijos valdybos pirmininkas.

X SKIRSNIS
LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

10.1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus pagal šiuos įstatus).
10.2. Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais asociacijai draudžiama:
1) neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose;
2) mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
3) asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti asociacijos valdymo organų nariams, asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
4) suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
5) skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
6) skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
7) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
8) parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
9) steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
10) vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
11) vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
12) ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
10.3. Visuotinio narių susirinkimo nutarimu asociacijoje gali būti renkama audito įmonė (auditorius) vykdyti asociacijos veiklos kontrolę.
10.4. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio visuotinio narių susirinkimo asociacijos audito įmonė (auditorius), jeigu ji yra išrinkta, turi patikrinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę.
10.5. Asociacijos audito įmonė (auditorius) privalo:
1) tikrinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos ir apskaitos dokumentus;
2) visuotinio narių susirinkimo ar asociacijos valdybos pavedimu atlikti asociacijos finansinius ir apskaitos patikrinimus;
3) artimiausiame visuotiniam narių susirinkime arba asociacijos valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
4) visuotiniame narių susirinkime pateikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
10.6. Už darbą audito įmonei (auditoriui) asociacija gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato visuotinis narių susirinkimas.
10.7. Asociacijos valdyba privalo pateikti audito įmonei (auditoriui) jos reikalaujamus finansinius ir apskaitos dokumentus.

XI skirsnis
Asociacijos įstatų keitimo tvarka

11.1. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma asociacijos narių arba asociacijos valdybos iniciatyva.
11.2.
Pakeistus įstatus pasirašo asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
11.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Įstatai priimti steigiamajame susirinkime 2008 m. rugsėjo 20 d.

 

GIKO peiliai

Peiliai.net

peiliai_net

Ginalas

Ginalas-100x100px.jpg 

galandimo-paslaugos.jpg

Foruminis-peilis

view counter

view counter
Sužinokite daugiau
view counter

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

view counter
  © 2024 Peilininkų asociacija  
hostingas su 10% nuolaida